System szkoleń bhp w Polsce


Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zajmują w Kodeksie Pracy cały rozdział. Fakt ten świadczy o tym, że jest to temat ważny dla ustawodawcy. Tak samo powinien o tym myśleć przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Jednym z elementów tych przepisów są szkolenia bhp. Z biegiem lat w polskim systemie ochrony pracy wykształci się pewien model obejmujący cały cykl szkoleń. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi szkolenie wstępne i stanowiskowe. Szkolenie to obejmuje wszystkie ważne aspekty związanie z obsługą stanowiska pracy, zasady obowiązujące podczas wykonywania czynności służbowych oraz prawa i obowiązki z tym związane. Takie szkolenie powinien przeprowadzić pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona. W praktyce jest to bezpośredni przełożony pracownika. Jest to również czas na zapoznanie pracownika z regulaminami raz instrukcjami obowiązującymi w zakładzie oraz na stanowisku pracy. Następnym etapem jest szkolenie podstawowe. Obejmuje ono dużo szerszy zakres materiału i skupia się raczej na zapoznaniu pracownika z przepisami branżowymi oraz przepisami samego kodeksu pracy. Tutaj jest również mowa o prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy. Poruszane są tematy związanie z czasem pracy, urlopami, wypadkami przy pracy i w drodze do pracy, przysługujących w takim wypadku odszkodowaniach. Omawiany jest również szczegółowo cały proces postępowania z wypadkami przy pracy. Poczynając od powołania komisji, poprzez jej prace, spisanie protokołu i na wypłacie odszkodowania kończąc. Szkolenie bhp podstawowe musi być przeprowadzone przez osobę kompetentną, posiadającą uprawnienia pracownika służby bhp. Ostatni szczebel szkolenia bhp to szkolenie okresowe. Jest przeprowadzane zazwyczaj po 2 latach od szkolenia podstawowego, a na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych lub w warunkach szkodliwych co roku. Jest to przypomnienie i utrwalenie materiału ze szkolenia podstawowego. Również i to szkolenie wykonywane jest przez uprawnionych pracowników zakładowej służby bhp, a jeśli w zakładzie nie działa taka służba – przez firmę zewnętrzną.